Petr J. Kadidlo, ELA: Pokud má zaměstnanec osobní problémy, odnáší to celá firma

Rozhovor s Petrem J. Kadidlem, Co-Founderem & CEO of ELA – Employer Life Assistant a Couplii

ELA (Employer Life Assistant) je asistenční ekosystém postavený na principu poskytování komplexního a odborného řešení situací a problémů zaměstnanců a jejich rodin. Jaký byl prvotní impuls k vývoji tohoto programu? S čím vším dokáží odborníci z ELA pomoci zaměstnancům? Jaké ekonomické přínosy služba přináší? Nejen o tom jsme hovořili s Petrem J. Kadidlem, Co-Founderem & CEO of ELA a Couplii.

Zprava: Petr J. Kadidlo, zleva: Lenka Vacková, jednatelé ELA

Kdy jste začali na programu ELA pracovat a kdy byl spuštěn?

Program byl spuštěn přibližně před deseti lety, ale předtím jsme strávili asi dva roky přípravou. Bylo to velmi náročné, protože se jedná o složitý nástroj. Celý proces trval opravdu dlouho, a to nepočítám desetiletí, kdy jsme já i spolu-jednatelka Lenka Vacková čerpali zkušenosti ze svých manažerských pozic a z okolí, ze kterých pak vznikl tento projekt.

Jaká byla vaše profesní dráha před ELA?

Moje dráha začala po absolvování vysoké školy, kdy jsem se připojil ke korporátnímu prostředí, kde jsem působil v různých top manažerských pozicích a přitom vždy sledoval principy a faktory ovlivňující výkon zaměstnanců od recepčních až po generální ředitele. Bohužel, stále je mnoho manažerů, kteří hledají „zakopaného psa“ úplně jinde. Tato zkušenost pak přispěla ke vzniku ekosystému ELA.

Zmínil jste, že ELA funguje 10 let, jaký je rozdíl mezi původní verzí a tou dnešní?

Rozdíl v šíři je dramatický. ELA představuje unikátní celosvětové řešení jako jediný komplexní a bezlimitní asistenční ekosystém. Klíčový rozdíl spočívá v její šíři záběru, ne v principech, na kterých je postavena. Principy byly od samého začátku klíčovým faktorem, který jsme vytvořili. Sledovali jsme mechanismus fungování lidí a budovali nástroj, které skutečně pomůže firmám. Chtěli jsme vytvořit něco, co by opravdu fungovalo.

Uvedl jste, že ELA je ekosystém, co si pod tím může uživatel představit?

ELA představuje unikátní ekosystém, který se odlišuje od běžných asistenčních linek a psycholinek. Je postavena na několika klíčových principech, které z ní dělají samostatnou kategorii. Tento komplexní ekosystém nabízí v rámci jedné služby široké spektrum asistence pro různé oblasti života. Zásadní rozdíl spočívá ve faktickém převzetí situací zaměstnanců a jejich rodin a jejich holistickém a bezlimitním řešení.

ELA není jakýsi pouhý poradce, který poskytuje rady, ale přebírá odpovědnost za řešení konkrétních situací. Týmy odborníků složené z různých specializací se věnují komplexnímu a odbornému řešení problémů. Jedním z klíčových principů ELA je bezlimitnost, což znamená, že uživatel není omezen žádným limitem. Ať na počet kontaktů či délku řešení své situace. Situace jsou řešeny až do konce, bez ohledu na složitost a tedy dobu, jakou si vyžádá jejich úspěšné vyřešení.

Dalším unikátním prvkem je široký záběr týmů a současně mnoho různých úzkých specializací jednotlivých odborníků. Odborníci se zaměřují na různé specifické oblasti života, jako jsou např. vztahy v rodině, na pracovišti, právní problémy, mediace, sociální dávky a příspěvky, finanční témata, zdravý životní styl a výživa a mnoho dalších situací, které přinese život. ELA zahrnuje, jakožto součást ekosystému a provázaně s dalšími odborníky z jiných oblastí, automaticky též komplexní pokrytí všech typů psychologické pomoci, a to opět v unikátním pojetí – máme své specializované týmy na dětskou psychologii, onko-psychologii, psychologii dospělých atd. Týmy tedy zahrnují odborníky s rozsáhlými zkušenostmi a úzkými specializacemi, které zajišťují komplexní a kvalitní péči ve všech oblastech. Neexistuje žádné téma, které by bylo mimo dosah ELA.

V rámci ELA jsou k dispozici i týmy pro firemní mediaci a odborníci, kteří se věnují řešení problémů na pracovišti. Prvním kontaktem v ELA jsou vždy krizoví interventi, kteří jsou přímo dostupní, tedy žádný pochybný operátor či záznamník.

Jak je zabezpečena anonymita?

Diskrétnost a anonymita jsou důležitými prvky ELA. Respektujeme naprosté soukromí uživatele a zároveň zaměstnavateli poskytujeme relevantní statistické informace o míře využití služby. Náš sofistikovaný CRM systém dbá na to, aby byly dramatické a život ohrožující situace řešeny efektivně a bezpečně.

Každý zaměstnanec obdrží zapečetěnou obálku s diskrétním ELA kódem pro sebe a svou rodinu. Dalším unikátním rysem ELA je nepřetržitá služba 24/7. Navíc, což je klíčové pro zaměstnavatele, vedle plnění zákonných povinností, jako je whistleblowing, právní předpisy, etický kodex, BOZP atd. Ošetřujeme zaměstnavateli také Due Diligence a další legislativní povinnosti. Poskytujeme zaměstnavatelům – našim klientům certifikaci „HUMANE EMPLOYER“, což je nejprestižnější titul pro zaměstnavatele – prokazující jeho skutečný reálný humánní přístup ke svým zaměstnancům.

Prestiž a důležitost ELA nás přivedla ke spolupráci s Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97, kde jsme se stali odborným garantem pro jejich projekty zaměřené na řešení domácího násilí a komunikaci tohoto tématu. Proto vždy zdůrazňujeme, aby nedocházelo k záměně ELA s různými běžnými linkami na psychologickou pomoc.

Jaké životní situace nejčastěji řešíte?

Pro lepší přehlednost je systém rozdělen do několika tematických oblastí. Základní struktura zahrnuje právo, mediace, sociální oblast, vztahy, psychologii, krizovou intervenci, zdravý životní styl a výživu, finance a prevenci ekonomických problémů včetně exekucí. Tato kostra témat pokrývá celý život jednotlivce, aby zaměstnanci fungovali v práci bez problémů.

V ČR existuje mnoho asistenčních linek, jaké služby jsou už standardem a co naopak tyto linky nenabízí?

Pro přehlednost a srozumitelnost lze tyto kategorie rozdělit. Existuje zde unikátní ekosystém ELA. Pak jsou zde psycholinky nabízející psychologickou podporu a tzv. asistenční linky, které se snaží budit dojem pomoci ve více oblastech než jen psychologie. Tyto všechny služby ale bohužel neposkytují skutečné vyřešení životních situací, neboť nejsou ekosystémem, tedy nepřebírají situace k faktickému řešení, neřeší situace holisticky svými vlastními týmy, bezlimitně, s různými úzkými specializacemi, 24/7, s krizovými interventy atd. Uživatel se u nich ani nedostane k odbornosti, kterou by ve své situaci potřeboval.

ELA je jistě náročná na personální stránku. Kolik lidí je vlastně v „terénu“?

Dnes mají ELA týmy k dispozici řádově již tisíce odborníků. Platí zde princip, že musíme mít dostatečné kapacity pro pokrytí potřeb všech klientů v reálném čase. To je zajištěno sofistikovaným CRM systémem, který neustále sleduje a zajišťuje dostupnost potřebných odborníků pro řešení případných problémů. I když přibíráme další firmy - klienty, musíme mít vždy dostatečné kapacity v záloze, abychom mohli pokrýt další požadavky. Navíc existují sezónní výkyvy v některých tématech, například po Vánocích se objevuje téma hubnutí nebo po letních prázdninách se mohou zvýšit psychické problémy dětí, partnerské konflikty nebo rozvody. Systém nám tedy zajišťuje, že jsou vždy dostatečné kapacity k dispozici v každém okamžiku a nemůže tedy dojít k ohrožení zaměstnavatele či uživatelů.

Jaké jsou vaše nároky na spolupracovníky ELA?

Naše nároky jsou extrémně přísné a právě to je jeden z dalších rozdílů ve srovnání s jinými asistenčními linkami. Zaručujeme skutečnou ověřenou odbornost, která je potvrzena dlouholetou zkušeností našich týmů. Například v právní oblasti nemůže být člověk ve stádiu koncipienta. V některých tematických oblastech života dokonce přímo sami financujeme odbornou přípravu specialistů v nově vznikajících odbornostech. Příkladem může být téma kyberšikany. Když se ve společnosti toto téma teprve formovalo, ihned jsme začali podporovat vzdělávání odborníků. Od našich specialistů vyžadujeme dlouholetou prověřenou zkušenost a doložené reference.

Proč bych jako majitel firmy měl čistě z pragmatických důvodů uvažovat o tom, že asistenční program zavedu? Jistě to není levná záležitost. Co mi to přinese z hlediska profitability firmy?

Majitel, ale i manažer, je ten, komu by mělo nejvíce záležet na firmě. Je to princip, který platí pro jakoukoliv firmu, která chce prosperovat. ELA je tedy primárně klíčový manažerský ekonomický nástroj. Obrazně řečeno, jakákoliv firma, ve které pracuje lidský element, je jako loď s dírami, skrze které do lodi teče voda. Protože člověk není robot. Problémy ze soukromého života se vždy přenášejí do pracovního prostředí a firma nefunguje tak, jak by měla. Majitel či manažer se svým týmem by měl primárně zajistit, aby do lodi nepronikala voda, aby byly otvory ucpané. A to je právě klíčový přínos ELA. Firma dostává nástroj, který zajišťuje, že na pracoviště dorazí každé ráno tým zaměstnanců, připravený každý den podat maximální výkon a být efektivní.

Když se objeví ve firmě nějaký četný problém, informujete o tom zaměstnavatele?

V této situaci je princip diskrétnosti jasný a musíme ho dodržovat, pokud se nejedná o extrémní případy, jako je trestná činnost vůči zaměstnavateli. Při zavádění služby to také explicitně oznamujeme, všichni zaměstnanci to vědí a je to jasně komunikováno. Pokud zaznamenáme nějaké významné nebo opakované problémy ve firmě, informujeme příslušného manažera okamžitě, aniž bychom čekali na kvartální report, který poskytujeme klientům. Je důležité být pozorní nejen v celé firmě, ale i na jednotlivých pracovištích nebo pobočkách. Pokud existuje společný problém, který by mohl mít dopad na tým nebo celou firmu, upozorníme na něj a poskytneme asistenci při jeho řešení nebo komunikaci.

Existuje tedy úzká interakce se zaměstnavatelem, jelikož ELA funguje neustále jako skvělý detekční a ochranný nástroj pro firmu, majitele a manažery. Pomáhá detekovat potenciální rizikové situace nebo nebezpečné trendy, které mohou existovat pod povrchem. V takovém případě okamžitě kontaktujeme vedení, informujeme jej a upozorňujeme na případné riziko, například masového odchodu zaměstnanců z důvodu nespokojenosti a podobně.

Jakou roli hraje ELA například v oblasti Due Diligence?

To je dalším přínosem a rozdílem oproti různým asistenčním službám. ELA se totiž stará o firmu i z hlediska legislativních povinností i budoucích směrnic, což je pro většinu manažerů velmi náročná oblast. Navíc se také staráme o správné hospodaření, a jelikož ELA spadá do BOZP, nikoli do kategorie benefitů, má to i daňové důsledky. Zaměstnanci nemusí zahrnovat ELA do svého zdanitelného příjmu, což je pro firmu výhodné.

Uvádí se, že Whistleblowing má v současné době ošetřeno zhruba 25 % českých společností. Je toto také téma pro ELA?

ELA toto téma kompletně řeší již několik let, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti automotive a dalších průmyslových odvětvích. Postupně se stává povinností i pro malé firmy, které se dříve nemusely tímto tématem zabývat. ELA navíc toto téma skutečně ošetřuje v celém procesu. Tedy nikoliv pouhé zajištění oznámení, jak se to nyní na trhu snaží nabízet různí jedinci či portály, nýbrž ELA zajišťuje celý proces, od přijetí oznámení až po jeho kompletní následné právní vyřešení.

Dá se vůbec specifikovat, kdy má smysl uvažovat o využití nějakého asistenčního programu? Využijí ho i malé společnosti?

Tuto otázku slyším často. Firmy si myslí, že když jsou malé a rodinné, že by věděly, kdyby se něco u zaměstnanců dělo. Musím říci, že to je naprosté nepochopení toho, jak firma obecně funguje. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je vždy primárně sňatkem z rozumu, což znamená, že se zaměstnavatel nikdy nedozví o 99 % životních problémů zaměstnanců, bez ohledu na míru otevřenosti kultury.

Naši klienti, ať už jsou to velké korporace nebo rodinné firmy, mají jasnou představu o tomto problému a otevřenou kulturu. Nicméně míra otevřenosti kultury nikde na světě nekoreluje s mírou ochoty zaměstnanců sdílet svůj soukromý život se zaměstnavatelem nebo kolegy. Zaměstnanec se nebude chlubit svými osobními problémy od různých závislostí až po sexuální úchylky. Například žena se nikdy „nepochlubí“, že ji partner týrá, naopak, některé kolegyně jí dokonce závidí, jaký má doma „idol".

Skutečnost je tedy zcela odlišná od představ, které mají bohužel i dnes mnozí manažeři. Myslí si, že vědí o problémech, které se odehrávají v soukromých životech lidí, ale ve skutečnosti se dozvědí jen o zlomku z nich. A dokonce, i když se dozvědí o nějakém problému, nemají nástroje na to jej převzít a řešit. Takže odpověď zní: ELA je nejen vhodná, ba naprosto nutná pro jakoukoliv firmu, bez ohledu na firemní kulturu, region nebo odvětví. Tvrdit, že „naši zaměstnanci jsou specifičtí, naše firma je specifická, specifické odvětví, region“ atd., je naprostý nesmysl. Lidé jsou všude stejní, život je proto všude stejný a funguje podle jasných principů, bez ohledu na to, zda jde o vrátného nebo generálního ředitele.

Ve chvíli, kdy se vaši klienti rozhodnou program zavést, co je čeká? Jaké nároky jsou na interní komunikaci?

Během implementace se maximálně snažíme minimalizovat zátěž pro klienta. To znamená, že veškerá práce je na nás a klient si pouze vybere scénář implementace, který mu vyhovuje. Existuje mnoho možností, jak implementovat ELA. Zaměstnavatel si vybere metodu, která mu vyhovuje, a my připravíme veškeré potřebné materiály, včetně zapečetěných obálek s osobními kódy a manuály ke službě.

Provedeme také úvodní prezentaci služby zaměstnancům po skupinách, ať už online či fyzicky. Klíčové je, aby zaměstnavatel a manažer skutečně pochopili důležitost účasti zaměstnanců na školení k ELA, aby nedocházelo k nedorozuměním. Bez toho si zaměstnanec nedokáže představit, o čem celý ekosystém ELA je a nevyužije všech jeho výhod.

Poté začíná další fáze, která zahrnuje neustálou interakci mezi námi a zaměstnavatelem. Poskytujeme ad hoc webináře a školení na různá témata na základě reportů, které nám poskytují informace o rezonujících tématech.

Asi obvyklá otázka, kolik to bude zaměstnavatele stát?

Jedna věc je cena, ale ta sama o sobě v žádné lidské činnosti neříká nic. Může být drahá věc za 10 Kč nebo levná věc za milion. Důležitý je poměr cena versus hodnota či přínos. Když hovoříme o investici do nástroje ELA, mluvíme o částkách v řádech stokorun na zaměstnance měsíčně. Většina klientů si tuto částku navíc odečte z daní. Toto je ale jen levá strana rovnice. Pravá strana rovnice se týká hodnoty ELA, tj. ekonomických přínosů pro firmu. Tyto přínosy vycházejí z toho, že ELA zvyšuje atraktivitu zaměstnavatele, firma přitahuje kvalitní zaměstnance z trhu práce, z nich ELA dostane maximální výkon a zajistí jejich loajalitu a retenci. Motivaci a angažovanost  zaměstnance nikdy nezajistí vyšší plat, jak si často manažeři myslí.

Motivace a výkonnost každého z nás je dána tím, jak nám funguje soukromý život a rodina. ELA zajistí to, že zaměstnanec má kompletně ošetřen soukromý život a rodinu. Tím umožníme vyšší výkonnost, motivovanost, angažovanost, využití pracovní doby, nižší absence, ať už z důvodu úrazů, nemocí nebo volných dnů, kdy se zaměstnanec musí zabývat osobními záležitostmi a vyřizovat je.

Snížíme také fluktuaci zaměstnanců, chybovost, zmetkovost, nehodovost a úrazovost na pracovišti. Dokonce snížíme i náklady na škody způsobené zaměstnanci třetím stranám. Tyto všechny přínosy jsou obrovským ekonomickým přínosem ve srovnání se symbolickou investicí ve výši pár set korun měsíčně na zaměstnance.

Jak je na tom ELA z pohledu daňové uznatelnosti?

Tím, že zapadá do kategorie BOZP, tak si většina klientů tuto službu daňově odečítá, nejde o benefit. U benefitů navíc manažer obvykle konzultuje se zaměstnanci, o jaké výhody mají zájem. V případě ELA činí rozhodnutí přímo manažer, neboť ELA je strategický a zásadní manažerský nástroj pro firmu, zajišťující fungování lidí. Na druhou stranu je to pro zaměstnance naprosto unikátní pomoc ze strany zaměstnavatele, která řeší to nejdůležitější v jejich životech.

Převažuje některé odvětví, které využívá program ELA?

Co se týče oborů, platí jednoduché pravidlo a občas se na to ptají i zájemci – manažeři, zda je ELA vhodná pro jejich odvětví či firmu. Hovoříme zde o člověku a je naprosto jedno, v jakém oboru pracuje. Naši klienti pocházejí z různých oborů. Máme klienty od dělnických firem ve výrobním sektoru až po IT, bankovní a finanční instituce či farmacii a nemocnice. Navíc jsme jediným partnerem v této oblasti i přímo strategických státních firem.

Přinesla pandemie covidu nějaká nová témata?

Projevilo se to i v tématech, která by člověk možná ani nečekal, ale takový je život. Řešili jsme nárůst alkoholismu, partnerských problémů, domácího násilí, rozchodů a rozvodů, ale i nárůst psychických problémů u dětí, včetně sebepoškozování a hlubokých depresí. To vše ovlivnilo a ovlivňuje naši práci.

Co chystáte nového pro své partnery? Na čem právě pracujete?

ELA je vždy průkopníkem v nových věcech. A to platí i nyní v blízké budoucnosti. Připravujeme velmi zajímavé novinky v rámci našich elitních služeb pro klienty, avšak ještě nemohu uvést jejich konkrétní názvy, neboť to bude překvapení. Jednou z věcí, kterou mohu zmínit a kterou možná někteří zaznamenali z médií, je zaměření na ochranu partnerských vztahů a rodin, které jsou klíčové pro každého člověka. Vychází to z jasného poznatku, že kvalita partnerského vztahu a rodiny zásadně ovlivňuje fungování jednotlivce. To je něco, co mnozí z nás znají z vlastní zkušenosti, není to žádné sci-fi, je to součástí života.

V rámci ELA jsme se proto zamysleli, jak můžeme celé populaci a společnosti v této oblasti pomoct. Na základě toho jsme vyvinuli celosvětově unikátní revoluční nástroj nazvaný „Couplii“, s přívlastkem „Your Couple guard“, tedy osobní strážce vašeho partnerského vztahu. Jedná se o párovou aplikaci, kterou si může stáhnout zdarma každý se svým partnerem do svých telefonů. Tento nástroj bude chránit jejich vztah.

Co vás vedlo k vývoji této aplikace a je nějaké spojení mezi ELA a Couplii?

Projekt vznikl na základě poznatků, které vyplývají z ELA, a statistik, které dokazují, že partnerské vztahy jsou naprosto zásadní pro naše fungování. Funkční vztah a rodina jsou opravdu nejdůležitější. S rozvody se setkáváme téměř každý den, každý druhý sezdaný pár se rozvádí a rozchody se vyskytují u zhruba 80 % nesezdaných párů. Tato čísla jsou opravdu alarmující.

Projekt jsme odstartovali v České republice, avšak naše ambice sahají daleko za hranice. Chceme dosáhnout celosvětové změny v oblasti rozchodů a rozvodů. Tento nástroj má obrovský celospolečenský přínos. Jeho cílem je výrazně snížit míru rozvodovosti, rozpadu vztahů a snížit počet dětí, které přicházejí o rodinu. V České republice se jedná o naprosto brutální číslo, a to přes 20.000 dětí ročně přijde o to nejdůležitější ve svém životě – kompletní rodinu.

Dalšími přínosy jsou ale též snížení domácího násilí a počtu vražd v rodinách. Naše ambice jsou obrovské, ale zcela reálné. Couplii je skvělý nástroj, který opravdu funguje a má významný ekonomický přínos nejen pro společnost, ale opět i přímo pro jednotlivé firmy, neboť zaměstnanci jsou součástí populace.

Proto bych rád při této příležitosti vyzval zaměstnavatele, kteří chtějí pomoci nejen svým zaměstnancům, ale i celé populaci a potažmo zachránit 20.000 dětí ročně, aby nás finančně podpořili. I když projekt zasahuje celou populaci, zaměstnanci jsou jeho klíčovou částí. Pokud se chtějí stát partnery této humánní iniciativy Couplii, rádi je přivítáme a můžeme společně hovořit o partnerství a možnostech spolupráce.

ELA - Employer Life Assistant

Je unikátní asistenční ekosystém. Je uceleným nástrojem pro zaměstnavatele, kteří její pomocí na jedné straně pečují o své zaměstnance a jejich rodiny a současně ošetřují své legislativou požadované povinnosti v souvislosti s BOZP, Due Diligence, etickým kodexem, certifikací atd.

ELA komplexně řeší všechny oblasti života, včetně zdravého životního stylu, vztahových, rodinných, právních, finančních a jakýchkoliv dalších problémů. Samozřejmostí je nepřetržitá krizová intervenční linka a komplexní psychologická asistence. Veškeré životní situace jsou řešeny holisticky.