Studie: Ženy, muži a pracovní podmínky v Evropě

Ilustrační snímek

Přístup na trh práce, struktura pracovních míst a související pracovní podmínky. To jsou základní oblasti, ve kterých i přes velký pokrok posledních let stále zůstává nerovnost mezi pohlavími v Evropě. Vyplývá to z právě zveřejněné zprávy EU s názvem Women, Men and Working Conditions in Europe, která se zabývá rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, analyzuje různé profesní skupiny mužů i žen a srovnává veřejný a soukromý sektor. Věnujte se také otázce segregace na základě pohlaví v zaměstnání v důsledku ekonomické krize.

Zpráva se opírá zjištění pátého průzkumu pracovních podmínek v Evropě (European Working Conditions Survey), který byl proveden v roce 2010 a mapuje zastoupení žen a mužů v zaměstnání v 34 evropských zemích včetně Česka. Zapojilo se do něj téměř 44 tisíc zaměstnanců

Klíčová zjištění studie

- Vyvážený poměr mužů a žen existuje pouze v pěti z dvaceti profesních skupin zaměstnávajících nejvíce pracovníků v Evropě. Jedná se o 1) pracovníky v potravinářství, dřevařství a textilním odvětví, 2) úředníky pro zpracování číselných údajů, 3) specialisty v oblasti právní, sociální, kulturní a příbuzných oborech, 4) odborné pracovníky v obchodní sféře a 5) pracovníky v oblasti osobních služeb.

- Povolání ve veřejném sektoru zpravidla vykonávají ženy. Pokud jde o povolání, která jsou typicky mužská, ve veřejném sektoru je pravděpodobnější, že je budou vykonávat ženy.

- Po sečtení času stráveného dojížděním do a ze zaměstnání a času stráveného neplacenou prací, se ukázalo, že ženy pracují průměrně 64 hodin týdně a muži 53 hodin týdně. Ženy tráví 26 hodin péčí o druhé a 34 hodin placenou prací. Muži tráví péčí o druhé 9 hodin týdně a 41 hodin placenou prací.

- U mužů je mnohem pravděpodobnější, že budou pracovat nad rámec 48 hodin týdně stanovených směrnicí EU o pracovní době. Výjimku tvoří učitelé a administrativní pracovníci. V případě žen pracují nad rámec 48 hodin týdně ženy v odvětví prodeje, pohostinství, zemědělství a služeb.

- Většina lidí, kteří pracují na plný úvazek, by ráda pracovala méně. Mužům by vyhovoval 38hodinový pracovní týden, ženám 33 hodinový.

- Měsíční příjem je u všech povolání vyšší v případě mužů. Nejvýraznější rozdíly jsou u administrativních povolání, která zpravidla vykonávají muži.

- Pocit pohody v zaměstnání je průměrně vyšší u mužů napříč všemi odvětvími a většinou profesních skupin. Stejné úrovně jako u mužů dosahuje pocit pohody u žen jen v odvětví služeb a práci v obchodech. Pocit pohody u žen, které zůstávají na pracovním trhu je větší než u těch, které jej opustily.

Celá studie je k dispozici ke stažené na této stránce, české shrnutí výsledků studie pak na této stránce.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa