Podpořte motivaci a spolupráci v kolektivu – zkuste týmovou Motivační mapu

Také přemýšlíte o tom, jak zlepšit spolupráci v rámci svého týmu, podpořit výkon a lépe motivovat své kolegy? Už jste vyzkoušeli řadu školení na téma týmové spolupráce a motivace, zažili jste různé formy teambuildingů. Co byste řekli na praktický workshop, který umožní se v týmu jednoduše a srozumitelně o motivaci a spolupráci bavit? Nabídne inspiraci a pomůže naplánovat kroky, jak podpořit motivaci?

Pavla Pavlíková, INNERGY

Vyzkoušejte Motivační mapy pro tým

Workshop přináší týmovou motivační mapu – podklad, na jehož základě budeme společně probírat, co je pro koho z týmu důležité, co mu dodává energii, jaká práce ho baví a jaká ne a co tedy komu svěřit za úkoly. Budeme mluvit o tom, co motivuje tým jako celek, jaký sdílíte smysl a účel, co kdo týmu přináší a čím se dokážete doplnit. A také čím si můžete lézt na nervy, kde máte možné zdroje nedorozumění a napětí.

Co jsou motivační mapy

Motivační mapy jsou praktický a uživatelsky přívětivý diagnostický nástroj, který dokáže kvantifikovat motivaci tím, že překládá osobní pocity do konkrétních dat. Nabízí inspiraci, jak s motivací pracovat. Posiluje uvědomění, že motivace se nedá úplně dodat nebo vnutit z venku. Že se dá zvenku podpořit, ale že značnou část vlivu zde má člověk sám a že se vyplatí na své motivaci pracovat (o tom bude další článek).

Jak proběhl workshop s IT týmem velké nadnárodní společnosti

Nejprve všichni členové obdrželi mailem link na test. Po vyplnění obratem každý dostal svou individuální motivační mapu, tedy zprávu o jeho motivaci.

Společně jsme se sešli na 4hodinovém workshopu. V krátkém úvodu jsme se věnovali tomu, co je motivace a jak je propojena s výkonem. Jaké jsou její složky a jak jdou ovlivnit (informace najdete v článcích Jak měřit motivaci aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce? a Klíč k motivaci – zhmotnit nehmatatelné).

Pak jsme již přešli k vlastním motivačním mapám, seznamovali se podrobně se 3 hlavními oblastmi motivace – Vztahy, Výkon a Růst. Co je pro ně charakteristické, co preferují, jak pracují s informacemi a jak komunikují. V každé z těchto oblastí jsme si představili příslušné 3 motivátory. Celkem je tedy 9 motivátorů, jejichž pořadí a důležitost jsou pro každého člověka jedinečné. Nejpodstatnější pro spokojenost bývají tři první motivátory. Poslední motivátor má vliv právě na spolupráci s ostatními.

Každý z účastníků workshopu měl k dispozici svou individuální motivační mapu, která ukazuje současnou míru motivace daného člověka, jeho klíčové motivátory a demotivátory a jejich naplněnost. Zabývali jsme se tím, jak číst svou individuální mapu a s každým hledali jeho kroky, jak motivaci udržet či zvýšit.

Obrázek: Individuální mapa

Individuální motivační mapa

Poté, co se každý z účastníků seznámil se svým individuálním profilem, jsme přistoupili k rozboru týmové mapy.

Obrázek: Týmová mapa

Týmová motivační mapa

Jaké informace můžeme z mapy vyčíst

1. Celkové motivační skóre – je průměrem celkové motivace jednotlivých členů týmu. Existují čtyři zóny motivace, jednotlivce a týmy chceme posunout nad 60 %. Pokud jsou již výše, hledáme, co je potřeba zachovat a jak případně můžeme motivaci ještě zvýšit. Pokud jsou níže, tak se zabýváme tím, jaké kroky udělat, abychom dosáhli 60 %. Doporučujeme malé kroky a drobná vylepšení – čím větší je tým, tím významnější bude malé vylepšení z hlediska výkonu.

2. Index změny – pro vedoucího signalizuje, jak se bude jeho tým chovat ve změně, zda je vhodný jako pilotní tým, zda bude změna postupovat rychle nebo pomalu a jakou strategii a kolik informací bude potřebovat sdílet, aby se změna zdárně uskutečnila. Čím vyšší číslo, tím více je tým změně nakloněn.

3. Top motivátory týmu ukazují, které motivátory jsou pro tým důležité a co je pro tým charakteristické. Tedy jak přistupují k práci a co v práci vyhledávají. Probíráme, nakolik jednotliví členové sdílí top motivátory. V tomto případě nedůležitějším motivátorem týmu je Searcher (Hledač), který sdílí všichni a ve vysokých hodnotách. Typické pro tento tým je, že ve všem, co dělají, potřebují vidět smysl a chtějí dělat věci, kterým věří a které přinášejí užitek. Tady účastníci sdíleli, na čem pracovali minulý rok a jak se jim podařilo změnit zadání zásadního projektu a jak na něm strávili spoustu času navíc, ale výsledek stál za to, významně vylepšili systém a jejich práci přebírají i další země.

V podobném duchu jsme se bavili o dalších motivátorech. Důležité je i podívat se, zda top motivátory odpovídají tomu, co tým vykonává. U tohoto týmu Searcher (Hledač), Expert (Odborník) a Creator (Tvůrce) naprosto sedí pro IT vývoj.

4. Poslední motivátor je zajímavý ze dvou hledisek. První – ukazuje, co pro tým není důležité a co tedy může zanedbávat. U toho týmu je poslední Builder (Stavitel), pro kterého jsou důležité peníze, materiální zabezpečení, profit. Takže u tohoto týmu je dobré se zamýšlet nad tím, jak pracují s finanční stránkou věci, zda mají dost zdrojů nebo naopak jak zajišťují finanční efektivitu svých řešení. Druhé hledisko je důležité pro spolupráci. Máme-li nejnižší motivátor Builder, můžeme shlížet spatra na ty, pro které jsou důležité peníze.

5. Možné zdroje napětí a konfliktů v týmu – obvykle se jako zdroj konfliktů uvádí osobnostní rozdíly, tedy „kolega je takový, a proto s ním nemůžu vyjít“. Kolegu si zaškatulkujeme negativně a máme omluvu, proč se nesnažit. Motivační mapy nám ukazují, že konflikty vznikají na základě toho, že jsou pro každého člověka důležité jiné věci. Například mám-li silný motivátor Friend (Přítel), je pro mne důležitá týmová práce a sdílení s kolegy. Ten, kdo má tento motivátor nízký, bude radši pracovat samostatně. Když si toto uvědomím, snáze dokážu přijmout, že to není nic proti mně a můžu hledat, co máme společné.

Jak vidíte, týmová mapa přináší spoustu informací a je to skvělý podklad pro týmovou debatu a sdílení a objasňování si, jak fungujeme. Čtyři hodiny nám skoro nestačily a o to víc je cennější, že odstartovaly následné diskuze.

Co o workshopu řekl vedoucí týmu:

„Motivace je významným faktorem výkonu. Pro stabilní a dlouhodobě intenzivně spolupracující tým může být právě správné pochopení motivace klíčové pro další rozvoj a růst týmu. Proto jsme se rozhodli nechat si vytvořit motivační mapy, a to jak individuální, pro jednotlivé členy týmu, tak společnou týmovou motivační mapu. Správnému pochopení, interpretaci výsledků a zejména následnému plnému využití motivačních map významně pomohl závěrečný společný workshop vedený Pavlou. V případě dominantního motivátoru jsme se mimořádně shodli, v těch zbývajících se pak jako tým velmi dobře doplňujeme. Věřím, že detailní znalost toho, co a jak nás motivuje, plně využijeme při další spolupráci a rozvoji týmu.“

Občas dostávám otázku, zda se motivační mapy dají dělat online. Ano, dají. Individuální i skupinové rozbory je možné uskutečnit virtuálně, stejně jako děláme běžně i online tréninky koučů pro výklad motivačních map. 

Shrnutí: k čemu jsou motivační mapy dobré

Pro manažera vidím zásadní přínosy Motivačních map nejen v tom, že budete vědět, co je pro vaše lidi důležité a motivující v práci, ale hlavně v tom, že získáte společný jazyk motivace. Dokážete spolu snáze o motivaci hovořit a pracovat s ní. Včas můžete zachytit známky vyhoření, což hrozí u pracovníků, kteří sice odvádějí výborný výkon, ale jejich práce je nenaplňuje a nedodává energii. Budete dále vědět, co potřebuje váš tým, když přichází změna.

A pro celý tým Motivační mapy přinášejí lepší spolupráci, otevřenější atmosféru, ocenění přínosu jednotlivých členů a pochopení rozdílů.

Více o motivačních mapách najdete na stránkách INNERGY.

Články v sérii

Aktuální

Testujeme: Motivační mapy odhalí vaše silné a slabé motivátory

Aktuální

Podpořte motivaci a spolupráci v kolektivu – zkuste týmovou Motivační mapu

Aktuální

Nastartujte výkon a udržte klíčové lidi v době postkoronavirové