Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Podmiňovací způsob sloves (kondicionál) vyjadřuje uskutečnění děje nebo stavu za určitých podmínek. Slouží také k vyjádření zdvořilé žádosti.

Přítomný podmiňovací způsob v angličtině tvoří nejčastěji slovesa would, should a could + infinitiv významového slovesa. Minulý kondicionál má tvar would / should / could + have + příčestí minulé významového slovesa.

Pro studenty angličtiny jsou však nejobtížnější vedlejší podmínkové věty uvozené spojkou „if“, které si dnes procvičíme.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Podmínkové věty (Conditional clauses)

V angličtině existují čtyři druhy podmínkových vět.

Nultý kondicionál

Vyjadřuje obecné či osobní pravdy a „if“ se v tomto případě překládá jako „když“.

Hlavní věta může být v přítomnosti nebo budoucnosti, vedlejší věta je v přítomném čase.

If I don't have a car, I travel by bus.

První kondicionál

Vyjadřuje reálnou podmínku a „if“ se v tomto případě překládá jako „jestli“.

Hlavní věta může být v přítomnosti nebo budoucnosti, vedlejší věta je v přítomném čase.

If I miss the train, I will arrive tommorrow.

Druhý kondicionál

Vyjadřuje nereálnou podmínku a „if“ se v tomto případě překládá jako „kdyby“.

Hlavní větu tvoří přítomný podmiňovací způsob (would) a vedlejší věta je v minulém čase.

If I had more time, I would stay for more days.

Třetí kondicionál

Vyjadřuje ještě více nereálnou podmínku nebo takovou, která je již minulostí. „If“ se v tomto případě překládá jako „kdyby býval“.

Hlavní větu tvoří minulý podmiňovací způsob (would have + min. příčestí) a vedlejší věta je v předminulém čase.

If I had tried more, I would't have failed.

 

Spojujte věty z levého a pravého sloupce v logická souvětí.

g) If Julia failed one more exam…    G. …it wouldn’t feel so heavy.

h) If we found some mushrooms…   H. …they’d soon find it.

i) If you drank the whole bottle…      I. …they wouldn’t be together.

j) If you avoided fried foods…          J. …I could make us a good omelette for tea.

Správné řešení

 

Tvořte tázací věty v minulém podmiňovacím způsobu podle vzoru.

Vzor: I went to London. -> Where would you have gone?

a) She asked the teacher. – who?

b) He bought a computer game. – what?

c) They left at five. – when?

Správné řešení

 

Přeformulujte.

Vzor: It was so cold that I didn’t go out. -> If it hadn’t been so cold I would have gone out.

e) I didn’t do any shopping because I didn’t have time.

f) It started raining and so we had to stop playing.

g) Helen didn’t go to the party because she wasn’t in the mood.

Správné řešení

 

Podtrhněte nejpravděpodobnější variantu.

f) If you hadn’t sneezed it wouldn’t run / wouldn’t have run away and I would catch / would have caught it.

g) If he were wearing / had been wearing a safety belt he might have survived the accident.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory