Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

Modální neboli způsobová slovesa jsou pomocná slovesa, která určují způsob významových sloves ve větě. Vyjadřují schopnost, svolení, možnost, nutnost, doporučení, zákaz, očekávání apod.

Vyjadřují také, do jaké míry je mluvčí přesvědčen o tom, co říká, nebo jaký je jeho současný postoj k něčemu, co proběhlo v minulosti.

To vše si dnes procvičíme v našich pravidelných čtvrtečních cvičeních z anglické gramatiky.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Modální slovesa

Modální slovesa se v angličtině liší od ostatních tím, že se nečasují. Mají tedy ve všech osobách stejný tvar. Většinou je to tvar přítomného a někdy též minulého času.

Nikdy nejsou v budoucím čase, nemají žádný průběhový tvar, příčestí přítomné ani minulé.

Za modálními slovesy ve větě vždy následuje významové sloveso v základním tvaru. Výjimkou je pouze sloveso outght, po kterém vždy následuje infinitiv s to.

Nejčastější modální slovesa v angličtině jsou:

Modální sloveso

Zápor

Opisný tvar / Zápor

can (moci, umět)

can't, cannot  (nemoci, neumět)

be able to / not be able to

may (smět, moci, možná něco udělat)

mayn't, may not (nesmět, nemít svolení, možná neudělat)

be allowed to / mpt be allowed to

must (muset)

needn't, need not (nemuset)

musn't, must not (nesmět, mít zakázáno)

have to / not have to

 

Dále pak shall (shan't), should (shouldn't), ought to (oughtn't to), would (wouldn't), could (couldn't), might (mightn't) a had better.

 

Doplňte can(’t), nebo could(n’t) a věty přeložte do češtiny.

a) Did you really put wine in this sauce? I _____ taste it.

b) You don’t have to hide. I _______ see you anyway.

c) All that we _______ see was fog.

d) Quiet! I _______ hear a thing.

e) I ______ understand a word of his last lecture. _____ you?

f) I’ve already taken two tablets but I _______ feel anything yet.

g) you hear that noise? I _________ wonder what it is.

h) I don’t know what else was in it. All I ________ taste was garlic.

Správné řešení

 

Doplňte must, can(’t), should(n’t) nebo might (not) podle smyslu.

a) What a delicious smell! Someone _________ be baking a cake.

b) It ________ be the second street on the left, but I’m not sure.

c) Well he _______ feel that ill if he’s gone to the pub.

d) He _______ be a good maths teacher but he can’t teach physics at all.

e) I’m hungry. ~ Dinner _______ be ready soon.

f) He’s phoned her five times today. He _________ be in love.

g) Her English ________ be that good if she doesn’t understand an easy text like that.

h) I _________ be long at the doctor’s. His waiting room’s usually empty these days.

i) You ________ know Eric Dalloway. He went to the same school as you.

j) You ________ hurt yourself if you’re not careful.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory