Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

Minulý týden jsme odstartovali sérii článků s krátkými praktickými cvičeními z anglické gramatiky podle cvičebnice Time to Practice z nakladatelství Polyglot.

První díl této cvičebnice je věnován procvičování slovesných jevů (např. časy a časová souslednost, modální slovesa, podmiňovací způsob, gerundium).

Věnovali jsme se předpřítomnému času.

Dnes si procvičíme předminulý čas.

Cvičení jsou určena pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky. Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Předminulý čas (Past perfect)

Podobně jako předpřítomný čas ani tento slovesný čas v češtině nemáme, v angličtině je však běžný.

Slouží k vyjádření událostí, které proběhly před jinými minulými ději. Používá se, když chceme vyjádřit, který z minulých dějů se odehrál dříve.

V časové souslednosti pak slouží k vyjádření minulého děje.

Předminulý čas prostý se tvoří kombinací pomocného slovesa have v minulém čase (had) a příčestí minulého významového slovesa (Např. He had called them before he arrived).

Předminulý čas průběhový tvoří pomocné sloveso have v minulém čase (had), pomocné sloveso be ve tvaru been a významové sloveso s koncovkou -ing (např. He had been living in Prague for 2 years before he moved to London.)

 

Doplňte nejpravděpodobnější tvar slovesa v závorkách. Jedno sloveso v souvětí je v čase minulém prostém, druhé v předminulém prostém.

a) I (want) to buy something for Claire, but when I got there they (close) for the day.

b) I (offer) to introduce them, but they (meet) already.

c) Although they (all be) nervous the premiere (be) a huge success.

d) She (arrive) on time even though she (oversleep).

e) Although I (put) it in my diary I (forget) about it at the last minute.

f ) The building (already be) covered in graffiti, even though they (reconstruct) it only very recently.

Správné řešení

 

Tvořte otázky v předminulém průběhovém čase začínající How long…

Vzor: They were living in Brno. Then they emigrated. → How long had they been living in Brno when they emigrated?

a) I was waiting for Mike. Then I decided to leave.

b) They were going out. Then they got married.

c) He was working for M. Bezzle and Sons. They gave him a company car.

d) She was studying English. She won the poetry prize.

e) We were queueing. We finally managed to get tickets.

f) I was looking at him. Then I recognized him at last.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory