Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 2

Přídavná jména označují vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. Mnoho z nich je odvozeno od sloves a podstatných jmen.

Většinu z nich lze stupňovat ve třech stupních. Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, některá nepravidelně.

Právě tvoření a stupňování přídavných jmen si dnes procvičíme v našich pravidelných cvičeních z anglické gramatiky.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice 2 nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Tvorba přídavných jmen

Přídavná jména se nejčastěji tvoří příponami a předponami z jednoslabičných přídavných jmen, z podstatných jmen a sloves.

Nejčastější přípony jsou -able, -ible, -ful, -ing, -ed, -less, -ic, -ive, -y, -ish nebo -ous.

Typické jsou také předpony, které dávají přídavným jménům negativní význam: un-, in-, il-, im-, ir- nebo dis-.

Stupňování přídavných jmen

V angličtině rozlišujeme stupňování krátkých přídavných jmen a stupňování dlouhých přídavných jmen.

Pravidelné stupňování krátkých přídavných jmen probíhá doplněním základního tvaru koncovkou -er pro 2. stupeň a určitého členu a koncovky –est pro 3. stupeň.

big – bigger – the biggest

Několik krátkých přídavných jmen se stupňuje nepravidelně: good – better  – the best, bad – worse – the worst.

Dlouhá (dvou a víceslabičná) přídavná jména stupňujeme tak, že při tvorbě 2. stupně předchází základní tvar přídavného jména příslovce „more/less“ a při tvorbě 3. stupně „the most / the least“.

expensive – more / less expensive – the most / the least expensive

Při porovnávání přídavných jmen používáme výrazy as… as, more than, less than, better than apod.

Doplňte podle smyslu

as  least less more most than the

a) I think your idea is______________best.
b) I don’t know why we spent so much time on the______________important aspect of the problem.
c) Jack isn’t______________clever as he thinks.
d) Read this text first. It’s easier______________the other one.
e) My wife is the______________wonderful person in the world. I’m a lucky man.
f) Larger cars are usually______________comfortable.
g) But there’s nothing more important______________your health.
h) Eight thousand crowns?! I was imagining something a lot______________expensive than that.
i) It’s the______________boring film I’ve ever seen. And I’ve seen a lot of boring films.
j) I’m at least as tired______________you are, but I’m still smiling.
k) The______________expensive model we have is for three thousand. All the others cost more______________six.
l) Can you imagine anything______________stupid than that? I certainly can’t.
m) I don’t know why they gave her the prize. She’s______________hard‑working than most of us.
n) Well, that was______________worst restaurant experience I have ever had.

Správné řešení

Utvořte od uvedených sloves adjektiva a doplňte je do vět

alarm – bore – confuse – depress – embarrass – frighten – interest – promise – relax – satisfy – surprise – tire

a) I can’t watch the news any more. It always makes me so______________I want to cry.
b) She didn’t even ask me if I was______________in what she was offering.
c) Why are official forms often so unnecessarily______________?
d) I wasn’t too______________by Aunt Elsa’s gift, which of course was socks again.
e) He found the walk so______________he went straight to bed.
f) The film was so______________that he fell asleep in the middle of it.
g) The teacher is highly______________with her progress and says it’s clear she is very talented.
h) I don’t see what’s so______________about lying on a beach for two weeks.
i) The cat was______________at the noise and ran to hide under the bed. j) She’d made such a silly mistake she felt extremely______________.
k) Things look very______________so far. Let’s hope we’re not disappointed in the end.
l) These stastics are truly______________. Something must be done immediately.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 2 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Neslovesné jevy a souhrnné testy (Polyglot, 2008) ISBN: 978-80-86195-53-7
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 2

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory