Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

Infinitiv (česky neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje mluvnické kategorie osoby, čísla, času ani způsobu. Je to základní tvar slovesa, který najdeme ve slovnících.

V angličtině je součástí infinitivu částice „to“. Výjimku tvoří modální a některá další slovesa, která tvoří vazby s infinitivem bez „to“.

Právě vazby s infinitivem s „to“ a bez „to“ si dnes procvičíme v našich pravidelných čtvrtečních cvičeních z anglické gramatiky.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Vazba předmětu s infinitivem

V angličtině má infinitiv tvary přítomné a minulé, prosté i průběhové. Vyjadřuje také činný a trpný slovesný rod.

Přítomný infinitiv vyjadřuje přítomný děj, ale může vyjadřovat také děj následný. Minulý infinitiv vyjadřuje děj, který začal nebo proběhl před jiným dějem.

infinitiv

přítomný

minulý

činný prostý

to write

to have written

činný průběhový

to be writing

to have been writing

trpný (pouze prostý)

to be written

to have been written

Vazby s infinitivem s „to“

 • want sb to do sth
 • need sb to do sth
 • tell sb to do sth
 • ask sb to do sth
 • order/command sb to do sth
 • allow sb to do sth
 • persuade sb to do sth
 • force sb to do sth
 • expect sb to do sth
 • get sb to do sth

Vazby s infinitivem bez „to“

 • make sb do sth
 • let sb do sth
 • have sb do sth
 • help sb do sth / help sb to do sth
 • modální slovesa
 • slovesa smyslového vnímání: see, hear, notice, feel atd.

 

Doplňte to tam, kde je to nutné.

a) What shall I _____ wear?
b) Simon agreed _____come as well.
c) Jakub’s learning _____ swim.
d) I’m ready _____ go to bed.
e) I’ll let you _____try it later.
f) The cat’s refusing _____ eat.
g) Who needs _____ know that?
h) She tried _____ sound very positive.
i) He forgot _____ lock the door.
j) We need _____ get back by five.
k) We needn’t _____ decide now.
l) I was hoping _____write to you last week.
m) I’d prefer _____ watch that concert tonight.
n) I can’t believe Sue promised _____ do that.
o) What were you going _____ say?
p) Did you remember _____ get some cash?
q) I’m beginning _____ see what you meant.
r) I was ashamed _____ admit it, but I had to.
s) Why don’t you come and _____ sing with us?
t) Let’s _____ see what we can do.
u) I wouldn’t like _____ be in his shoes now.
v) How did you manage _____ finish in time?
w) Can you _____ recommend some excursions in the area?
x) John decided not _____ go to the exhibition.
y) If you really must _____ sit here then please _____ be quiet.
z) Could you help me _____ put these chairs away?

Správné řešení

Vyberte vhodné sloveso a doplňte ho v infinitivu.

go, hurry (2x), imagine, listen, pay, ride, ring, see, stand, stay, take, thank, worry

a) Oh, I forgot _____ Barry. Where’s my phone?
b) We decided _____ at home and talk.
c) How can you listen to that? I can’t _____ musicals.
d) Oh, hello! I wasn’t expecting _____ you here…
e) I hate _____ what might happen.
f) You needn’t _____. Everything will be alright.
g) When did you learn _____ like that?
h) I’d like _____ you all for coming today.
i) We needn’t _____. There’s still plenty of time.
j) We don’t need _____. There’s still plenty of time.
k) Keith offered _____ for everything.
l) Feel free _____ some more if you’re still hungry.
m) But they won’t let you _____ in without a ticket.
n) I wasn’t prepared _____ to such rubbish.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory