Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

V předchozích krátkých cvičeních z anglické gramatiky podle cvičebnice Time to Practice z nakladatelství Polyglot jsme si procvičili vyjadřování minulosti.

Dnes budeme vyjadřovat budoucnost.

Vyjádřit budoucnost v angličtině můžeme pomocí sloves v přítomném, budoucím a předbudoucím čase.

Postupně si vyzkoušíme všechny tyto možnosti.

Cvičení jsou určena pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky. Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

 

Budoucí čas tvoří kombinace pomocného slovesa will a infinitivu významového slovesa. Hojně používané je také spojení „to be going to“ + infinitiv pro vyjádření záměru něco uskutečnit v blízké budoucnosti nebo předpovědi pro blízkou budoucnost (např. It’s going to rain. Bude pršet.).

Přítomný čas slouží k vyjádření budoucího děje, pokud se jedná o naplánované akce v budoucnosti (např. They are coming tomorrow. – Přijedou zítra.). Používá se také, když mluvíme o jízdních řádech, školním rozvrhu, programu kin apod. (The train leaves at 8:30 a.m. – Vlak odjíždí v 8:30 ráno.).

Předbudoucí čas (Future perfect) vyjadřuje budoucí děj, který se uskuteční až po skončení jiného budoucího děje.

Tvoří se pomocí pomocného slovesa will a dokonavého infinitivu, tj. slovesa have v přítomném čase + minulé příčestí významového slovesa, (např: By the time you arrive I will have finished it. – Dokončím to, než se vrátíte.).

 

Doplňte slovesa v závorkách ve správném tvaru, aby celé souvětí odkazovalo na budoucnost. Někdy je více možností.

a) As soon as I (graduate) I (go) travelling around the world.

b) But even if you (reconstruct) it you (not be able to) sell it for much.

c) They (not let) him buy it unless he (earn) the money himself.

d) I (not take) the dog with me even if they (be) allowed at the hotel.

Správné řešení

 

Tvořte vždy předbudoucí čas prostý i průběhový.

a) I – live

b) she – study

c) he – work

d) they – wait

Správné řešení

 

Přeložte. Užívejte předbudoucí čas.

a) Do pondělí dáme vědět už všem členům.

b) Většina toho nábytku bude do konce měsíce doručena.

c) Ale ten večírek do jedenácti určitě skončí.

d) Budeš do té doby po večeři?

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory