Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

V předchozích cvičeních z anglické gramatiky podle cvičebnice Time to Practice z nakladatelství Polyglot jsme si procvičili všechny slovesné časy v angličtině.

V angličtině se však na rozdíl od češtiny uplatňuje gramatické pravidlo časové souslednosti.

V souvětích, jejichž hlavní věta obsahuje významové sloveso v minulém čase, dochází k posunu časů sloves ve vedlejších větách do minulosti.

Dnes si procvičíme, jak konkrétně tyto posuny vypadají.

Cvičení jsou určena pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky. Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Pravidla časové souslednosti

  • Přítomný čas se mění na minulý.
  • Předpřítomný čas se mění na předminulý.
  • Minulý čas se mění na předminulý.
  • Předminulý čas se nemění.
  • Budoucí čas (will) se mění na podmiňovací způsob (would).
  • Zároveň dochází ke změně modálních sloves: can→ could, have to (must) → had to (must), may → might.
  • Podmiňovací způsob – could, should, would, might – se nemění.

Výjimky, kdy se časová souslednost neuplatňuje

  • vyjádření obecných pravd,
  • popis minulosti konkrétně určené datem,
  • popis děje, který začal v minulosti, ale stále platí v přítomnosti.

 

What did he say? Přítomnost v minulosti. Převeďte do nepřímé řeči.

Vzor: “I am busy.” → He said (that) he was busy.

k) “I disagree.”

l) “It costs too much.”

m) “You talk too much.”

Správné řešení 

 

She said… Převádějte do nepřímé řeči. Užívejte could a have to.

Vzor: I can’t believe it. → She said she couldn’t believe it.

d) “I can’t remember.”

e) “We must hurry up.”

f ) “I’ve got to go.”

g) “You don’t have to come.”

Správné řešení  

 

Tvořte souvětí podle vzoru.

Vzor: “It’s somewhere in the Old Town.” (he/think) → He thought it was somewhere in the Old Town.

j) “I’m doing the right thing.” (I/convinced)

k) “We’ll go through all the details again.” (we/agree)

l) “Where is it?” (I/can/not remember)

Správné řešení

 

Budoucnost v minulosti. Vložte slovesa ve správném tvaru.

g) The experiment proved that unless we (reduce) prices we (have) no hope of attracting more customers.

h) He felt sure that even if someone (see) him they (not recognize) him.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory