Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

V praktických cvičeních z anglické gramatiky podle cvičebnice Time to Practice z nakladatelství Polyglot jsme si v minulých dvou týdnech zopakovali předpřítomný a předminulý čas.

Dnes se podíváme na další možnosti vyjadřování minulosti v angličtině. Samozřejmě tu máme čas minulý (koncovka -ed u pravidelných sloves, druhý tvar nepravidelných sloves), ale také spojení „used to“ + infinitiv významového slovesa.

Připomeňme, že „used to + infinitiv“ vyjadřuje děj, který byl v minulosti běžný, ale již není (v češtině se překládá s koncovku -val – např. dělával, chodíval atd.).

Procvičíme si rozhodování, kdy pro vyjádření minulosti použít minulý a kdy předpřítomný čas. Porovnáme si také případy, kdy místo minulého času použít „used to“.

Cvičení jsou určena pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky. Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

 

Čas předpřítomný, nebo minulý? Zakroužkujte správnou variantu.

g) This is the most stupid programme I ever saw / I’ve ever seen.

h) Did you hear / Have you heard the news last night?

i) What time did you wake up / have you woken up this morning?

j) Ivan didn’t wake up / hasn’t woken up yet.

Správné řešení

 

Used to, nebo minulý čas? Doplňte sloveso v závorkách, pokud možno v kombinaci s used to.

a) The chicken was delicious but I (not like) the seafood.

b) I (not like) seafood but I love it now.

c) But you (not wear) your new jacket to the concert?

d) Is that really Julian? But he (not wear) glasses?

e) Her parents (have) a car but they can’t afford one these days.

f) They (have) a Ford for years, and then they (have) a Rover.

Správné řešení

 

Doplňte vhodné sloveso podle smyslu. Rozhodujte se mezi časem minulým a předpřítomným.

a) I can’t walk. I think I          my ankle.

b) He          to ten and then he spoke.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory