Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 2

Chceme-li vyjádřit množství nebo míru jinak než číslovkou, používáme zájmena mnoho, málo, několik apod. V angličtině se těmto slovům říká quantifiers neboli kvantifikátory. Další příklady kvantifikátorů jsou pak výrazy také, také ne, buď ... (a)nebo, ani ... ani, jak… tak apod.

Právě tyto výrazy si dnes procvičíme v našich pravidelných cvičeních z anglické gramatiky.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice 2 nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Hodně, několik, málo

V angličtině se výraz pro české „hodně“ odvíjí od toho, zda rozvíjí podstatné jméno počitatelné (many, a large number of) nebo nepočitatelné (much, a large amount of, a great deal of). V obou případech je pak možné použít spojení a lot of.

Pro vyjádření českého „několik“ se používá výraz some, který se pojí s množným číslem (some people) nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény (some information).

Je-li něčeho málo, je to little u nepočitatelných podstatných jmen a few ve spojení s počitatelnými podstatnými jmény (little coffee, few people).

„Trochu“ (několik, pár) pak vyjadřujeme přidáním neurčitého členu a (a little coffee, a few people).

Oba, jeden, nikdo

Both znamená „oba, obojí“. Zdaleka to však není jediný a vždy správný způsob, jak vyjádřit české „oba“. Přesně totiž znamená „oba ze dvou“ (both A and B).

Pokud chceme říci „libovolný ze dvou“, pak „oba“ překládáme jako either. „Nikdo/žádný ze dvou“ je neither. Žádný ze tří a více lidí je none.

Důležité jsou také tyto vazby: either … or … = buď … nebo …,  neither … nor … = ani … ani …, So do I.  = Já také., Neither do I. = Já také ne.

Doplňte both, either, nebo neither.

a) We were late.
b)We enjoyed it.
c) Unfortunately answer was correct.
d) I like them but prefer this one.
e) I pressed buttons but of them did anything.
f ) Take route. You’ll find the distance is the same.
g) answers were correct.
h) We accept answer. answers are correct.
i) model was very cheap, so I decided to look elsewhere.
j) You can use entrance, but there’s only one exit.

Správné řešení

V každé větě vyberte z uvedených kvantifikátorů všechny, které by se do ní daly doplnit

a) Why is there always so … time?
A. many B. little C. few D. less E. more
 
b) Can I have … ice-cream?
A. some B. a bit of C. a little bit of D. a little bit E. some of
 
c) … of these copies is suitable.
A. Both B. Either C. All D. Each E. Neither
 
d) I’ve got two telephones and … of them are broken.
A. all B. both C. each D. either E. none
 
e) … of his stories are quite sad.
A. All B. Most C. Both D. Lots E. Each
 
f ) I didn’t recognize … of the names.
A. every B. some C. any D. less E. most
 
g) She inspected … of the samples very carefully.
A. all B. most C. either D. a little E. each
 
h) We’ve got … of time.
A. heaps B. loads C. much D. a great deal E. a great many
 
i) … of them is fine to use.
A. Either B. Both C. Neither D. A few E. Many
 
j) In that way there will be … opportunities for everyone.
A. less B. enough C. more D. plenty of E. several
 
k) There are … people who wouldn’t agree with you.
A. loads of B. a good many C. few D. none E. no
 
l) I spent … minutes investigating what to do.
A. a few B. a bit of C. heaps of D. numbers of E. several
 
m) I spent … of time considering all the available options.
A. a great deal B. all C. a considerable amount D. most E. quite some
 
n) I don’t need any more. I’ve got … now.
A. plenty B. none C. numbers D. enough E. lots
 
o) And we’ll spend … of the holiday by the sea.
A. the whole B. a bit C. one D. more E. the rest
 
p) Did he really eat … of that cake?
A. the whole B. all C. most D. another E. both
 
q) They invited … of experts, but no solution was found.
A. a great many B. a great deal C. lots D. a couple E. a great number
 
r) You’ll see it won’t take more than … of minutes.
A. a couple B. a few C. few D. a bit E. little
 
s) That in itself will save you … of trouble.
A. a good deal B. most C. tons D. some E. a great deal
 
t) I went to the concert because I wanted to hear … his music.
A. more of B. either C. each D. much E. some of

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 2 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Neslovesné jevy a souhrnné testy (Polyglot, 2008) ISBN: 978-80-86195-53-7
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 2

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory