Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

Podobně jako v češtině existují i v angličtině určité a neurčité tvary sloves. Zatímco v předchozích cvičeních jsme se zabývali těmi určitými, dnes se zaměříme na neurčité.

Sloveso v neurčitém tvaru nevyjadřuje mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob apod.) nebo jen některé z nich (např. rod, vid).

Typickým příkladem neurčitého tvaru slovesa je základní tvar neboli infinitiv. My se však dnes podíváme na gerundium.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Gerundium

Tento neurčitý tvar slovesa v češtině neexistuje, v angličtině je však velmi častý. Ve větě má funkci podstatného jména (používá se na místě podmětu, předmětu nebo za předložkou).

Jedná se o sloveso zakončené koncovkou -ing. V kombinaci s jiným slovesem dokáže vyjádřit slovesný čas a rod.

He stopped smoking (Přestal kouřit). x He stopped to (have a) smoke. (Zastavil se, aby si zakouřil.)

Nejčastěji se používá po slovesech vyjadřujících citový vztah (He likes playing football.) nebo určitou fázi děje (I started learning English 5 years ago).

Po slovesech smyslového vnímání vyjadřuje gerundium průběh děje (nedokonavost), zatímco infinitiv ukončení děje (dokonavost).

Pojí se s určitými předložkami a slovesy vázanými s předložkou. Tzv. předložkové gerundium pomáhá zkrátit vedlejší věty v souvětí.

 

Vazba podstatných a přídavných jmen s gerundiem. Doplňte pomocí údajů v závorkách.

a) Danny’s (dobrý v psaní) adventure stories.

b) I’m really (špatný v říkání) lies. I always blush.

c) What are the other (nevýhody pracovat) from home?

Správné řešení

 

Gerundium, nebo infinitiv? Podtrhněte správnou variantu.

d) Did you remember to take / taking some meat out of the freezer?

e) I really don’t know what you’re trying to say / saying.

f ) Try to say / saying it a few times slowly and you’ll see it helps.

g) But I’m used to do / doing the housework at night and I wouldn’t like it any other way.

Správné řešení

 

Spojujte věty podle vzoru. Užijte gerundium a přivlastňovací pád/zájmeno.

Vzor: Bob’s coming next week. I’m looking forward to it. → I’m looking forward to Bob’s coming next week.

a) You can join us. She doesn’t mind at all.

b) They tell him what to do all the time. He doesn’t like that.

c) She wants to impress him so much. I don’t really understand that.

d) But we could lose everything. Surely you don’t want to risk that.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory