Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

Ovládat angličtinu už dávno není výhoda, ale nutnost. Ve spolupráci s Jazykovou školou Polyglot jsme proto pro vás připravili seriál krátkých praktických cvičení z anglické gramatiky.

Budete se s nimi setkávat na našich stránkách každý čtvrtek.

Vycházíme z cvičebnice Time to Practise, jejíž první díl je věnován procvičování slovesných jevů (např. časy a časová souslednost, modální slovesa, podmiňovací způsob, gerundium).

Cvičení jsou určena pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky. Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Dnes se budeme věnovat předpřítomnému času.

Předpřítomný čas (Present perfect)

Tento slovesný čas v češtině nemáme, v angličtině je však běžný. Používá se pro vyjádření událostí, které již proběhly, ale určitým způsobem stále přesahují do přítomnosti. Používá se také tehdy, když není přesně určena doba děje, který proběhl v minulosti.

Předpřítomný čas prostý se tvoří kombinací pomocného slovesa have v přítomném čase a příčestí minulého významového slovesa (Např. He has lived in Prague since 2015).

Předpřítomný čas průběhový tvoří pomocné sloveso have v přítomném čase, pomocné sloveso be ve tvaru been a významové sloveso s koncovkou -ing (např. He has been watching TV for 2 hours.)

 

Sestavujte slova do vět v předpřítomném prostém čase.

Vzor: see – Hamlet (yes) – King Lear (no) -> I’ve seen Hamlet but not King Lear.

a) play – golf (yes) – cricket (no)

b) ride – horse (yes) – camel (no)

c) go – Canada (yes) – the USA (no)

d) study – several languages (yes) – Italian (no)

Správné řešení

 

Sestavujte slova do vět v předpřítomném průběhovém čase.

Podle smyslu též doplňte předložku for, nebo since. Věty přeložte do češtiny.

Vzor: we / live / here / twenty years -> We’ve been living here for twenty years.

a) he / advise / them / years

b) I / ask / them / help / me / weeks

c) they / borrow / money / from / her / several / months

d) I / clean / these / windows / lunchtime

Správné řešení

 

Volba mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým. Zakroužkujte správnou variantu.

a) How many people have applied / have been applying for the position?

b) Mummy, my balloon has burst / has been bursting.

c) The wind has blown / has been blowing like this since yesterday evening.

d) Ouch! I’ve cut / I’ve been cutting my finger.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory